Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Aanpassingen innovatiebox 2017 - 4-Vision

  • 23 september 2016
  • Geen reacties

Op Prinsjesdag 2016 is aangekondigd dat de innovatiebox regeling per 1 januari 2017 op een aantal punten zal worden aangepast. Deze aanpassingen zijn het gevolg van in Europees verband gemaakte afspraken om belastingontwijking tegen te gaan.
Voor grote belastingplichtigen wordt het lastiger om toegang te krijgen tot de innovatiebox, maar ook voor het MKB zijn de voorwaarden aangepast. Wel blijft het effectieve tarief van 4% tot 5% van toepassing. Wij lichten graag een korte omschrijving van de wijzigingen voor u toe.

Kwalificerend immaterieel actief

Om voor de innovatiebox in aanmerking te komen moet u een immaterieel vast actief bezitten, welke u zelf hebt ontwikkeld en waarvoor u een S&O-verklaring (WBSO-beschikking) heeft verkregen. Voor belastingplichtigen met een omzet van meer dan € 50 miljoen of een voordeel uit immateriële vaste activa van meer dan € 7,5 miljoen, geldt de aanvullende eis dat een patent (of een daarmee vergelijkbaar recht) is verleend.
Het is niet meer mogelijk om toegang tot de innovatiebox te krijgen met een immaterieel vast actief waarvoor geen S&O-verklaring is verkregen. Alleen een patent is dus niet meer voldoende.

Invoering nexusbenadering

Met de nexusbenadering worden de voordelen die aan de innovatiebox zijn toe te rekenen beperkt naar mate ontwikkelingen worden uitbesteed.

Als basis dienen de uitgaven die worden gemaakt voor de voortbrenging van een immaterieel vast actief. Hierin wordt vervolgens een splitsing gemaakt tussen  kwalificerende en niet kwalificerende kosten. Indien er te veel R&D werk wordt uitbesteed, leidt dit tot een beperking van de aan de innovatiebox toe te rekenen winst.

Documentatieverplichting

Past u de innovatiebox toe? Dan dient u in uw administratie vanaf 1 januari 2017 diverse zaken gedocumenteerd te hebben. Hieruit moet het volgende blijken:

  • Dat de onderneming voor de innovatiebox kwalificerende immateriële vaste activa bezit;
  • De hoogte van de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen;
  • Op welke wijze de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen zijn berekend;
  • De gemaakte kosten voor de voortbrenging van het immaterieel vast actief.

In de praktijk zijn dergelijke zaken veelal vastgelegd in vaststellingsovereenkomst die met de Belastingdienst is afgesloten.

Deze bovenstaande wijzigingen zijn per 1 januari 2017 in de wet opgenomen.