Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19 | 4-Vision

  • 8 mei 2020
  • Geen reacties

De Staatssecretaris van Financiën publiceert aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19. Wat zijn de besparingsmogelijkheden voor u als ondernemer ?

1. Het vormen van een fiscale coronareserve

Op basis van de huidige wetgeving mogen bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting haar verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar, bekend als de carry-back. Hierdoor kan een verlies dat in het jaar 2020 wordt geleden verrekend worden met winst die in het jaar 2019 behaald is. Het gevolg van deze verliesverrekening is dat bedrijven een deel van de vennootschapsbelasting die zij over het jaar 2019 al betaald hebben of nog moeten betalen, op een later moment terugkrijgen. Verliesverrekening kan dus zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven. Echter, een dergelijke verrekening kan pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dat kan niet eerder dan begin 2021. Bovendien is vereist dat een definitieve aanslag vennootschapsbelasting is opgelegd over 2019, die meestal nog niet zal zijn opgelegd.

Ter ondersteuning van getroffen ondernemingen verruimt het kabinet de achterwaartse verliesverrekening. Hiertoe wordt de fiscale coronareserve in het leven geroepen. Het verwachte verlies voor het jaar 2020 kan hierdoor als fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 worden gebracht.

Voorbeeld:

Uw BV heeft in 2019 een winst behaald van € 250.000 en verwacht in 2020 als gevolg van de coronacrisis een verlies van € 300.000. De winst van 2019 wordt verlaagd van €250.000 tot nihil, wat snel tot een teruggaaf zal kunnen leiden. Er hoeft dus niet te worden gewacht tot de aangifte VPB over 2020. De fiscale coronareserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve en mag niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Er zal een schatting moeten worden gemaakt van het verlies dat in 2020 zal worden geleden. Door het vormen van de coronareserve kan een teruggave van de eerder over 2019 betaalde en te betalen VPB aangevraagd worden middels een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019. Door deze mogelijkheid van het opnemen van een coronareserve valt behoorlijk liquiditeitsvoordeel te halen en kan optimaal geprofiteerd worden van het lage opstaptarief in de vennootschapsbelasting van € 200.000.

2. Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling waarbij werkgevers via de vrije ruimte vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers kan geven zonder dat deze belast worden als loon. Per 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van de werkgever. Voor het meerdere geldt een tarief van 1,2%.

In verband met de coronacrisis wordt het percentage voor 2020 eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3,0% tot een loonsom van € 400.000. Dit biedt werkgevers om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een cadeaubon of bloemetje. Een overschrijding van de vrije ruimte wordt als eindheffing aangemerkt tegen een tarief van 80% en dient in het 2e eindheffingstijdvak (februari 2021) te worden aangegeven. In verband met de verhoging van het 1e basistarief is het interessanter geworden om af te zien van de “concernregeling”, waardoor er 2 keer geprofiteerd kan worden van het verhoogde tarief van 3,0%.

Voorbeeld:

Stel uw fiscale loon bedraagt volgens de concernregeling € 600.000, gesplitst in € 200.000 holding en € 400.000 werkmaatschappij. Volgens de concernregeling bedraagt de vrije ruimte 3,0% (was 1,7%) van € 400.000 = € 12.000 (was € 6.800) en 1,2% van € 200.000 = €2.400, totaal € 14.400 (was € 9.200). Zonder de concernregeling bedraagt de vrije ruimte 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (was € 6.800) en 3,0% van € 200.000 = € 6.000 (was € 3.400), totaal € 18.000 (was € 10.200). Het “loslaten” van de concernregeling levert een extra vrije ruimte op van € 3.600.

3. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Voor aanmerkelijkbelanghouders (DGA’s), die via hun vennootschap arbeid verrichten geldt de gebruikelijk-loonregeling. Deze regeling houdt in dat de DGA een loon krijgt dat normaal is voor het niveau waarop gewerkt wordt en ook de hoeveelheid arbeid die verricht wordt. Zij dienen belasting te betalen over de vastgestelde arbeidsbeloning, het gebruikelijk loon. Als gevolg van de coronacrises mag het gebruikelijk loon verlaagd worden als zij te maken krijgen met een omzetdaling. De verlaging bedraagt evenredig met deze omzetdaling. Daarbij wordt hetzelfde deel van het jaar in 2020 dan vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Voorbeeld:

Stel uw gebruikelijk fiscale loon bedraagt € 80.000 inclusief eventuele autokostenforfait. De omzet over het 1e halfjaar 2019 bedraagt € 750.000 en als gevolg van de coronacrisis wordt over het 1e halfjaar 2020 een omzet verwacht van € 187.500, een omzetdaling van 75%. Het gebruikelijk loon over het 1e halfjaar mag dan met 75% worden verlaagd tot € 20.000 (25% van € 80.000). Dit kan betekenen dat over de maanden mei en juni nihilaangiften mogelijk zijn. Als de DGA in overeenstemming met de goedkeuring zijn loon voorlopig op nul stelt, zal hij waarschijnlijk gelden aan de vennootschap (blijven) onttrekken in rekening-courant. Dit lijkt niet in strijd te zijn met de goedkeuring. De opnamen in rekening-courant moeten natuurlijk geen verkapte dividenden zijn.

Overige maatregelen zijn:

4.Versoepeling van het urencriterium

Waarbij over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geacht wordt ten minste 24 uur per week aan de onderneming te hebben besteed, ongeacht of deze uren ook daadwerkelijk zijn besteed.

5. Uitstel van de inwerkingtreding

Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Om de DGA’s tegemoet te komen zal deze regeling worden uitgesteld met 1 jaar tot 1 januari 2023.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De hypotheekrenteaftrek blijft gewaarborgd als na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden een nieuw annuïteit schema wordt opgesteld, waarbij de aflossingsachterstand wordt ingehaald over de resterende looptijd met een maximale termijn van 360 maanden.

Advies op maat

Mocht u vragen hebben over de fiscale maatregelen of opzoek zijn naar belastingadvies, dan kunt contact met ons opnemen door uw naam en telefoonnummer te mailen naar info@4-vison.nl of te bellen naar 088-0129900.

Neem contact met ons op