Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Afschaffen dividendbelasting, Nederlanders gaan er niets op vooruit. - 4-Vision

  • 11 oktober 2017
  • Geen reacties

In het recent gepubliceerde regeerakkoord staat dat er een einde komt aan de dividendbelasting. Het afschaffen van de dividendbelasting is in ieder geval in de media goed ontvangen. Voor Nederlandse aandeelhouders is er echter helemaal geen reden voor een feest want de heffing op dividend in box 2 wordt verhoogd naar 28,5%.

Vooral voor buitenlandse beleggers en de Belastingdienst zal het de administratieve lasten verlichten en mogelijk ook geld besparen.

Voor de Nederlandse aandeelhouder is de uitwerking een stuk minder rooskleurig. Wanneer men vergeet een voorlopige aanslag aan te vragen, zou het zelfs meer geld kunnen kosten in vergelijking met de ‘oude’-regeling voor de dividendbelasting.

De dividenduitkering uit uw vennootschap aan uzelf onder de oude regeling

Over een inkomen uit aanmerkelijk belang dient 25% belasting te worden betaald. Onder dit inkomen valt ook dividend uit uw vennootschap (wanneer u ten minste 5% van het geplaatst aandelenkapitaal bezit).

Indien u minder dan 5% van de aandelen houdt in een vennootschap, dan vindt er over de waarde van deze aandelen heffing in box 3 plaats. Indien er dividendbelasting was ingehouden mocht dit worden verrekend met de verschuldigde box 3 belasting.

Aangezien voorheen 15% dividendbelasting bij een dividenduitkering werd geheven, kon dit als ‘voorheffing’ worden afgetrokken van de verschuldigde belasting in de aangifte IB.

Voorbeeld

Stel u heeft een 10% belang in een vennootschap en die keert EUR 100.000 aan dividend uit. Dan wordt bij de dividenduitkering 15% ingehouden, zijnde: EUR 15.000. Bij uw aangifte IB wordt 25% belasting geheven, zijnde EUR 25.000. De betaalde dividendbelasting mag van die EUR 25.000 worden afgetrokken. U dient dan EUR 25.000 – EUR 15.000 = EUR 10.000 te betalen bij uw aangifte IB.

De dividenduitkering uit uw vennootschap aan uzelf onder de nieuwe regeling

Na het afschaffen van de dividendbelasting verandert de hierboven beschreven situatie. Onder andere gaat de inkomstenbelasting over inkomen uit aanmerkelijk belang omhoog naar 28,5%. Er dient dan bij de aangifte IB 28,5% te worden betaald. In feite bent u als Nederlandse aandeelhouder met een aanmerkelijk belang dus meer heffing verschuldigd over dividend dan voorheen, het was 25% en het wordt 28,5%.

Zo mooi is het dus allemaal zeker niet. Hier staat wel een verlaging van het VPB-tarief tegenover, waardoor u per saldo iets beter uit bent (0,06% tot 0,235%) . Heeft u een aanmerkelijk belang in een buitenlandse vennootschap, dan gaat u er op achteruit want daar wijzigt het VPB-tarief niet.

In box 3 wijzigt er niets aan de heffing en zal er geen nadeel op treden. Wel bent u bij het opstellen van uw aangifte meer belasting verschuldigd en dus wellicht ook belastingrente.

Voorbeeld

In de nieuwe situatie wordt geen dividendbelasting meer geheven. Over een dividenduitkering van EUR 100.000 dient u dan 28,5% te betalen bij uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. U betaalt dan EUR 100.000 x 28,5% = EUR 28.500 ineens.

Wanneer werkt de nieuwe regeling nadelig uit?

Indien u te laat een voorlopige aanslag aanvraag kan de belastingrente nadelig uitpakken bij de nieuwe regeling. Deze rente bedraagt 4%. Dus als u dividend ontvangt als aanmerkelijk belanghouder of als u aandelen in box 3 houdt, dient u hier rekening mee te houden en tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

Conclusie

Voor Nederlandse aanmerkelijk belanghouders wordt de heffing op dividend verhoogd naar 28,5%.  Met de verlaging van het VPB-tarief zal er per saldo een marginaal voordeel zijn.

Het positieve van de nieuwe regeling is dat deze voornamelijk voor de Belastingdienst administratieve rompslomp zal besparen. Wanneer u voorheen vergat aangifte te doen of de verschuldigde belasting te betalen, dan kreeg u een boete, dat kan niet meer gebeuren.

De conclusie is dan ook dat de afschaffing van de dividendbelasting en de aanpassing van het VPB tarief vooral gunstig is voor buitenlandse ondernemingen en aandeelhouders.