Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Dit moet u als ondernemer weten over de investeringsaftrek - 4-Vision

  • 18 oktober 2017
  • Geen reacties

Als ondernemer komt het goed uit als u minder belasting hoeft te betalen. In de wet zijn enkele fiscale aftrekposten opgenomen die de winst verlagen. Gezien het feit dat een onderneming belasting betaald over zijn winst uit onderneming, is een lagere winst fiscaal gezien erg aantrekkelijk. In dit artikel zal één van deze fiscale aftrekposten nader worden toegelicht, namelijk de investeringsaftrek.

Wat is de investeringsaftrek?

Zoals hierboven al werd gesteld is de investeringsaftrek een belangrijke fiscale aftrekpost. In de praktijk komt het er op neer dat een ondernemer die een bepaalde investering heeft gedaan, een deel van het investeringsbedrag in aftrek mag brengen van de belastbare winst.

Omdat de investeringsaftrek een lagere belastbare winst tot gevolg heeft, is de grondslag waarover geheven moet worden ook lager. Maakt u als ondernemer winst? Dan zal de investeringsaftrek er derhalve voor zorgen dat u effectief minder belasting hoeft te betalen.

De investeringsaftrek neemt drie verschillende vormen aan: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Voorwaarden

De wetgever wil voorkomen dat iedere ondernemer die ook maar enige investering doet gebruik kan maken van de investeringsaftrek. Om die reden zijn er in de wet enkele voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de aftrekpost.

Allereerst moet er sprake zijn van ‘investeren’. In de wet wordt dit gedefinieerd als het aangaan van verplichtingen ten aanzien van de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel. Uit deze definitie valt op te maken dat de uitgave echt moet zien op de onderneming. Uitgaven die niet in het kader van de onderneming zijn gedaan maar in de privésfeer vallen, zullen niet voor de investeringsaftrek op te voeren zijn.

Daarnaast moet ook aan de wettelijke definitie van een ‘bedrijfsmiddel’ worden voldaan. Daarvan is sprake als er goederen zijn die voor het drijven van een onderneming gebruikt worden.

Overigens werkt de regeling naast de afschrijving op bedrijfsmiddelen. Zowel de afschrijving als de investeringsaftrek komen in aftrek op de belastbare winst.

KIA

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost die een tegemoetkoming moet vormen voor MKB bedrijven welke relatief kleine investeringen doen. Afhankelijk van het bedrag aan investeringen, kan een investering van €2.300 tot €312.176 tot toepassing van de KIA leiden. Het maximale bedrag aan aftrek dat daarbij in aanmerking genomen kan worden bedraagt €15.734.

De KIA wordt niet automatisch toegepast. Wilt u gebruikmaken van deze investeringsaftrek dan dient u daarvoor een verzoek in te dienen. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd is niet zomaar weer verkocht mag worden. Vervreemdt u het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na aankoop, dan moet het bedrag van aftrek weer worden teruggenomen.

De KIA wordt per onderneming toegepast. Voor ondernemers met meerdere ondernemingen kan dit een belangrijk aandachtspunt zijn. Indien het bedrag aan investeringen namelijk per onderneming tussen de €56.192 en €104.059 blijft, kan er per onderneming €15.734 aan KIA in aanmerking genomen worden. Worden alle investeringen op een hoop gezien en als één onderneming gezien dan dit tot een veel lager bedrag aan KIA leiden.

EIA

Waar de KIA toe te passen is door zowel ondernemers als winstgerechtigden in het ondernemingsvermogen van een commanditaire vennootschap, is de energie-investeringsaftrek exclusief voor ondernemers.

Er kan gebruikgemaakt worden van de EIA als er geïnvesteerd wordt in zogenaamde ‘energie-investeringen’. Dit zijn investeringen welke volgens het ministerie van Financiën belangrijk zijn voor een doelmatig gebruik van energie. Om welke investeringen het precies gaat is terug te vinden op de ‘energielijst’. Het is ook vereist dat investeringen nieuw zijn. Dit vereiste is er niet voor de KIA.

In tegenstelling tot de KIA wordt er bij de EIA een vast percentage van de investering in aftrek gebracht. Tot en met 31 december van dit jaar bedraagt dat 55%. Vanaf 1 januari 2017 is het percentage 54,5%.

De EIA kan niet toegepast worden voor de eerste €2.500 aan investeringen. Daarnaast bedraagt het plafond aan energie investeringen €120.000.000.

Gezien het feit dat de KIA en EIA beide een verschillende achtergrond hebben, kan een onderneming voor één investering beide aftrekposten naast elkaar toepassen.

MIA

Ten slotte resteert nog de milieu-investeringsaftrek. Deze aftrekpost ziet op nieuwe investeringen welke van belang zijn voor de bescherming van het Nederlandse milieu. Dit noemt men ook wel ‘milieu-investeringen’.

Wanneer er sprake is van een milieu-investering dan is dit terug te vinden op de milieu-lijst, welke is opgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Ook voor de MIA wordt er gewerkt met een vast percentage. Ditmaal is het echter niet één percentage maar zijn het er drie. De MIA is 36% voor investeringen in categorie I, 27% voor investeringen in categorie II en ten slotte 13,5% voor investeringen behorend tot categorie III. In welke categorie een bepaalde investering te plaatsen valt is terug te vinden op de milieu-lijst.

Net zoals bij de EIA geldt ook voor de MIA dat er pas aan toe gekomen wordt als het investeringsbedrag minimaal €2.500 bedraagt. Het plafond voor de MIA ligt echter wel wat lager. Voor zover een investering uitstijgt boven €25.000.000 per belastingplichtige dan wel bedrijfsmiddel per jaar is de MIA niet van toepassing.

Het is wettelijk bepaald dat op investeringen niet zowel de EIA als MIA toegepast mag worden. Er moet gekozen worden tussen een van de twee. De KIA kan wel cumuleren met de EIA of MIA.

Meer informatie over de investeringsaftrek?

Wilt u als ondernemer meer informatie over de investeringsaftrek in het algemeen? Heeft u specifieke vragen over de KIA, EIA dan wel MIA? Of bent u opzoek naar belastingadvies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.