Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

  • 15 maart 2020
  • Geen reacties

De ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus zullen aan weinigen voorbij zijn gegaan de laatste dagen. Ongetwijfeld zullen velen zich niet alleen afgevraagd hebben wat dit voor hun onderneming kan gaan betekenen. Maar wat nog belangrijker is, welke maatregelen kunnen er genomen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de financiële impact van dit virus enorm is. Zo is de AEX in 3 weken tijd met ruim 30% gedaald, hebben we de op één na slechtste beursdag ooit gehad en heeft KLM laten weten 2.000 banen te schrappen en voor de overige ruim 30.000 werknemers werktijdverkorting aan te vragen. Het is waarschijnlijk dat bijna iedere onderneming last zal gaan hebben van de financiële gevolgen die dit coronavirus met zich meebrengt.

Wij willen geen paniek zaaien en absoluut niet mee helpen aan een afbraak van de economie. In dit blog zullen wij jullie informeren over een aantal maatregelen die ondernemers kunnen nemen om de financiële impact die het coronavirus heeft te verkleinen. Ons advies is om goed na te denken over welke gevolgen dit virus voor jouw onderneming kan hebben. Als het waarschijnlijk is dat de omzet daalt en de doorlopende kosten gelijk blijven, dan adviseren wij hier proactief mee om te gaan en wellicht een aantal van de nader te noemen maatregelen te nemen.

Bij alle hierna genoemde maatregelen kunnen wij ondersteunen, dus mocht u hulp nodig hebben neem dan contact met ons op.

Aanpassing voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 2020

Er zullen maar weinig bedrijven zijn die meer winst gaan maken als gevolg van dit coronavirus. Vaak is de voorlopige aanslag gebaseerd op de winst van afgelopen jaren. Het aanpassen van deze aanslag is 10 minuten werk en levert een direct cashflow voordeel op. Wij menen dat het logisch is de winstverwachting behoorlijk bij te stellen in deze onzekere tijden.

Vraag een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aan

Zijn er binnen uw concern vennootschappen die meer last hebben van het coronavirus dan anderen, dan kunt u wellicht een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aanvragen. Binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kunnen verliezen van de ene vennootschap verrekend worden met winsten van de andere vennootschap.

Om een fiscale eenheid per 1 januari 2020 te kunnen vormen moet u wel snel zijn. Deze aanvraag moet ingediend zijn voor 1 april. Ook moet het gaan om vennootschappen waarin een aandelenbelang van minimaal 95% wordt gehouden.

Elke vennootschap in de fiscale eenheid is verantwoordelijk voor de voldoening van de vennootschapsbelasting van de andere maatschappijen. Ook kunnen belastingaanslagen van de ene vennootschap worden verrekend met de teruggave(n) vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid.

Naast het bovenstaande zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Een fiscale eenheid heeft zeker voordelen maar ook nadelen. Laat ons u goed adviseren hieromtrent en hou ook zeker rekening met de deadline van 1 april.

Voorlopige verliesverrekening

Indien in 2019 verlies is geleden wat kan worden verrekend met winsten uit 2018, dien dan zo snel mogelijk de aangifte vennootschapsbelasting in en dien vervolgens een verzoek in voor voorlopige verliesverrekening. Normaal gesproken vind verliesverrekening pas plaats indien de aanslag 2019 definitief is, dit kan echter meer dan 3 jaar duren. Met een verzoek voor voorlopige verliesverrekening wordt alvast 80% van het verlies verrekend.

Uitstel van betaling voor belastingschulden

In de kamerbrief van 12 maart 2020 is aangegeven dat de Belastingdienst geen verzuimboetes op zal leggen voor het niet tijdig betalen van belastingaanslagen. Worden deze wel opgelegd, vraag ons dan om hulp bij het aantekenen van bezwaar hiertegen.

Ook is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er dient wel schriftelijk gemotiveerd te worden dat het coronavirus voor de betalingsproblemen zorgt. De invordering van de aanslagen zal na dit verzoek direct worden opgeschort. Gezien de capaciteit bij de Belastingdienst zal dit verzoek later individueel worden beoordeeld. Wel gelden de gebruikelijke voorwaarden voor het verlenen van dit uitstel.

Ketenaansprakelijkheid

Indien je werkt met onderaannemers, dan ben jij aansprakelijk voor de loonheffingen die deze onderaannemers in verband met het uitbestede werk moeten afdragen. Let dus goed op de financiële positie van deze onderaannemers. Als zij de loonbelasting niet meer kunnen betalen, kan dit verhaald worden op jouw onderneming. Om dit risico in te perken kun je het beste eisen dat jouw betalingen worden gestort op een G-rekening van de onderaannemer.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Als gevolg van het coronavirus kunnen binnen het MKB liquiditeitsproblemen ontstaan. Op dit moment biedt de overheid een borgstellingskrediet aan voor 50% van het totale krediet en stelt zij zich borg voor 90%. De overheid streeft er naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de borgstelling te komen. De omvang van het borgstellingskrediet zal worden verhoogd van 50% naar 75%, zij blijft voor 90% borg staan.

Werktijdverkorting

Indien een onderneming een tijdelijk verlies van werk heeft door een buitengewone gebeurtenis kan bij het UWV een verzoek ingediend worden voor werktijdverkorting. Indien het UWV een vergunning voor deze werktijdverkorting verleend, vergoedt het UWV 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit is feitelijk een WW-uitkering, echter komt deze uitkering toe aan de werkgever. De werknemer blijft gewoon in loondienst en wordt veelal voor 100% doorbetaald.

Om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen moet sprake zijn van een buitengewone gebeurtenis die buiten het ondernemersrisico valt. Dat het coronavirus dit is blijkt uit de kamerbrief van 12 maart 2020 inzake economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Het werkverlies moet ook een gevolg zijn van deze gebeurtenis en dus niet het gevolg van andere omstandigheden. Daarbij moet het werkverlies van tijdelijk aard zijn, namelijk ten hoogste 24 weken.

De vergunning die wordt afgegeven geldt voor 6 weken. Indien de situatie niet is hersteld kan na 6 weken een verlenging worden aangevraagd. De maximale duur bedraagt zoals hiervoor aangegeven 24 weken.

Een werknemer blijft tijdens deze werktijdverkorting in dienst en hoeft in principe niet te solliciteren. Dit is alleen anders als hij helemaal niet meer werkt als gevolg van de werktijdverkorting en de werkgever na 6 weken verlenging aanvraagt.

Reorganisatie

Wanneer je verwacht dat de impact van het coronavirus een lange en duurzame impact gaat hebben op jouw bedrijfsvoering is het aanvragen van enkel werktijdverkorting wellicht niet voldoende. Ook kan het zo zijn dat zelfs de lastenverlaging van de werktijdverkorting niet voldoende is voor jouw bedrijf. In dat geval is het beter om net als KLM over te gaan tot een reorganisatie. In dat geval zou u ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan kunnen vragen. Wel bent u vaak een transitievergoeding verschuldigd. Echter, deze kan lager zijn dan de lasten van een werktijdverkorting.

Subsidies

Met het tijdelijk wegvallen van werk ontstaat mogelijk tijd om nieuwe initiatieven te ontplooien. In sommige gevallen kan hiervoor subsidie worden aangevraagd waarmee een deel van de kosten gedekt kunnen worden. Op korte termijn zijn er twee subsidies die interessant zijn voor veel ondernemers. De eerste is de SLIM subsidie voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb (eerste tijdvak sluit 31 maart 2020, 17:00 uur). De tweede is de MIT regeling  om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen (opening 7 april 2020). Advies nodig over subsidies? Accountantskantoor 4-Vision kan ervoor zorgen dat je iedere subsidie meepikt, waarvoor je potentieel in aanmerking komt.