Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Het verstrekken van informatie aan de fiscus - 4-Vision

  • 12 december 2017
  • Geen reacties

Als belastingplichtige bent u verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit voor de belastingheffing van belang kan zijn. Daarnaast zijn sommige belastingplichtigen verplicht om een administratie bij te houden waaruit gegevens kunnen blijken die van belang zijn voor de belastingheffing.

Deze informatieverplichtingen zijn van groot belang voor de Belastingdienst. Zonder uw goede medewerking is het voor de hen namelijk erg moeilijk en onpraktisch om de belastingen effectief te heffen. In het verleden was geen rechtsingang mogelijk bij een verzoek om informatie. Daarom is in 2011 de informatiebeschikking in het leven geroepen. In dit artikel zullen wij uiteenzetten wat dit inhoudt en welke gevolgen het voor u heeft.

De informatiebeschikking

Aan een informatiebeschikking zal niet worden toegekomen als u gewoon aan de wettelijke informatieverplichtingen voldoet. Verzuimt u echter om bijvoorbeeld de juiste gegevens aan de fiscus te melden of een degelijke administratie te voeren, dan blijft dit niet zonder gevolgen.

Middels een informatiebeschikking zal u er dan op gewezen worden dat u niet aan uw verplichtingen voldoet en dat dit mogelijk nadelige gevolgen voor u kan hebben. Er worden daarbij vaak twee opties geboden. Wilt u alsnog niet aan uw informatieverplichtingen voldoen en dient u niet tijdig bezwaar in, dan zal u in een nadelige bewijspositie komen ten opzichte van de fiscus. Zo ver hoeft het echter niet te komen. In de beschikking zal u namelijk ook de optie geboden worden om toch aan uw informatieverplichtingen te voldoen. Daarbij wordt van u verwacht dat u met de inspecteur van de belastingdienst een termijn afspreekt waarbinnen de informatie geleverd dient te worden.

Nadelige bewijspositie

Indien u de waarschuwing van de Belastingdienst negeert en niet in bezwaar gaat, zal de beschikking onherroepelijk worden. Dit zal tot gevolg hebben dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard zal worden. Wat betekent dit in de praktijk? Voordat de informatiebeschikking onherroepelijk werd, was het aan de belastinginspecteur om de hoogte van de aanslag te bewijzen. Omkering en verzwaring van de bewijslast leidt er toe dat de bewijslast nu bij u ligt.

Is het nou echt zo erg dat de bewijslast bij u als belastingplichtige komt te liggen? Uit de praktijk blijkt, dat het voor een belastingplichtige erg lastig is om onder een opgelegde aanslag uit te komen als bewijslast is omgekeerd en verzwaard. In veel gevallen zal het raadzaam zijn om mee te werken aan de informatieverzoeken van de fiscus.

Alsnog voldoen aan de verplichtingen

U zult zich misschien afvragen, wat er gebeurt als u besluit de informatie toch te verstrekken. Blijft de informatiebeschikking dan in stand, of zal deze komen te vervallen? Indien er enkel en alleen een simpele blik geworpen wordt op de wettekst, dan is daaruit niet op te maken dat de informatiebeschikking vervalt wanneer alsnog wordt besloten om aan de verplichtingen te voldoen.

Dit is vrij zorgelijk, aangezien u in een dergelijke situatie wel de juiste intenties heeft. Om die reden is dan ook bepaald dat niet aan de omkering en verzwaring zal worden toegekomen als er alsnog wordt voldaan aan het informatieverzoek van de inspecteur.

De informatiebeschikking zelf vervalt, onder andere, bij het vaststellen van de aanslag waarop de informatiebeschikking betrekking had.

Doel

Wellicht dat u zich na al het bovenstaande nog steeds afvraagt wat nou de het doel is van een informatiebeschikking. De rechtsbescherming staat daarbij voorop. Zou u de informatiebeschikking wegdenken, dan zou de belastinginspecteur in theorie ineens omkering en verzwaring van de bewijslast kunnen opleggen wanneer u niet voldoet aan het verzoek om informatie.

De geboden rechtsbescherming is niet alleen van belang voor de belastingplichtigen. Ook de Belastingdienst zelf heeft er baat bij. Het bieden van zo’n rechtsbescherming werkt namelijk bevorderend voor de relatie tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw informatieverplichtingen, heeft u vragen over de of heeft u andere fiscale vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.