Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW - 4-Vision

  • 4 oktober 2018
  • Geen reacties

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe regeling. Hierna wordt ingegaan op deze nieuwe regeling.

De nieuwe KOR zal, in plaats van bij de te betalen BTW, aansluiten bij de omzet. Indien de omzet onder een bedrag ad EUR 20.000 blijft, zal geen BTW afgedragen hoeven te worden.[1] Net zoals de oude regeling mag bij toepassing van de KOR, ook geen BTW in rekening worden gebracht.[2] Het gaat daarbij wel om een Nederlandse ondernemer en de omzet die in Nederland wordt behaald. De omzet van prestaties die belast zijn met buitenlandse BTW, tellen dus niet mee voor de grens van EUR 20.000. Bovendien kunnen rechtspersonen, zoals een stichting of BV, ook van de nieuwe KOR gebruikmaken.

De omzetgrens zal per kalenderjaar gelden. Wanneer een ondernemer in december zou starten en EUR 10.000 omzet zou maken, dan is de regeling van toepassing, omdat in dat kalenderjaar het onder de EUR 20.000 blijft. Verder telt alle omzet mee, zo ook omzet op vrijgestelde prestaties. Bij ondernemers die onder de oude regeling voornamelijk vrijgestelde prestaties leverden en soms enkele belaste prestaties, kan deze regeling nadelig uitpakken.

Op enkele prestaties is de nieuwe KOR niet van toepassing, bijvoorbeeld en leveren van nieuwe vervoersmiddelen naar een andere lidstaat.[3]

Wanneer in een lopend jaar boven de vrijstelling wordt uitgekomen, zal de prestatie die de overschrijding veroorzaakt, niet meer onder de vrijstelling vallen.[4] Stel men heeft reeds EUR 19.000 aan omzet en er wordt een levering van EUR 2.000 gedaan. Dan zal de levering van EUR 2.000 met BTW belast zijn omdat door die levering de grens van EUR 20.000 wordt overschreden. Ook alle leveringen daarna zullen belast zijn met BTW.

De nieuwe KOR kan vrijwillig worden opgezegd nadat deze drie jaar van toepassing is geweest, maar dan kan pas na drie jaar opnieuw een verzoek worden gedaan voor de toepassing ervan.[5] Een nieuwe ondernemer dient ten minste 4 weken voor de start van zijn onderneming een melding te maken dat hij zal voldoen aan de nieuwe KOR en deze dus ook wenst toe te passen.[6] Een reeds bestaande ondernemer dient een melding maken vier weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin hij de KOR wenst toe te passen.[7]

[1] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 4.

[2] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 4.

[3] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 5.

[4] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 6.

[5] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 8.

[6] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 8.

[7] Memorie van toelichting Wet modernisering kleineondernemersregeling, p. 8.