Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag: vennootschapsbelasting & dividendbelasting - 4-Vision

  • 26 september 2017
  • Geen reacties

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In deze aflevering zal er gekeken worden naar de vennootschapsbelasting.

Vpb-tarief

Geniet u met een NV, BV of een stichting die een onderneming drijft winst, dan bent u vennootschapsbelasting verschuldigd over de genoten winst. Tot en met afgelopen jaar betaalde u 20% belasting over de eerste €200.000 en 25% over elke euro daarboven. In het belastingplan was in eerste instantie aangekondigd dat de eerste schijf met ingang van 1 januari verhoogd zou worden van €200.000 naar €250.000. Dit voornemen is in het regeerakkoord echter weer teruggenomen. In het regeerakkoord zijn tevens allerlei andere maatregelen op het gebied van de vennootschapsbelasting genomen.

Dubbele zakelijkheidstoets

Rente die een onderneming betaalt op een lening is in beginsel aftrekbaar. De wet regelt dat deze aftrek niet opgaat als de lening ziet op een schuld aan een verbonden lichaam (bijv. een dochteronderneming) en deze lening gebruikt wordt voor een van de zogenaamde ‘besmette handelingen’’. Zo’n besmette handelingen is bijvoorbeeld de aankoop van een groepsmaatschappij van een andere groepsmaatschappij.

Ondernemingen kunnen echter toch aftrek van rente krijgen als ze kunnen aantonen dat zowel de schuld als de rechtshandeling ‘in overwegende mate’ zakelijk is. Dit komt er op neer dat u voor beide moet aantonen dat de belangen voor meer dan de helft zakelijk waren.

Leent een onderneming van een verbonden lichaam en heeft dit verbonden lichaam tegen nagenoeg dezelfde voorwaarden geleend bij een derde (zoals een bank), dan stond ter discussie of dit voldoende was om de zakelijkheid van de schuld aan te tonen.

Met ingang van 1 januari 2018 zal in de wet opgenomen worden dat in zo’n geval nog steeds voldaan moet worden aan de dubbele zakelijkheidstoets.

Fiscale beleggingsinstellingen

Drijft u een NV, BV of fonds voor gemene rekening, houdt de onderneming zich voornamelijk bezig met het beleggen van vermogen en blijkt dit ook uit de doelstellingen, dan is de FBI vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Dit gold tot en met dit jaar ook voor de dividendbelasting. Deze regeling voor wat betreft de dividendbelasting wordt met ingang van aankomend jaar echter weer ingetrokken.

Afwaarderingsverliezen

Heeft u als onderneming in de vennootschapsbelasting een vordering op een andere onderneming, dan kan de situatie zich voordoen dat aan de vordering niet meer kan worden voldaan. Omdat hier rekening mee gehouden moet worden voor het bepalen van de winst, zullen ondernemingen in een dergelijk geval de vordering afwaardering en dat aanmerken als een verlies ten laste van de belastbare winst.

Er zijn specifieke gevallen waarbij het mogelijk is binnen een fiscale eenheid verliezen dubbel af te trekken. Dit wordt met ingang van aankomend jaar rekening middels een wetwijziging onmogelijk gemaat. In zulke gevallen zal het genomen verlies bij afwaardering van de vordering niet meer ten laste van de winst gebracht mogen worden.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen voor uw onderneming kunnen zijn van bovengenoemde veranderingen of heeft u andere vragen over het Belastingplan 2018, neem dan vrijblijvend contact met ons op.