Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Uitstel van betaling van belastingschulden - 4-Vision

  • 20 mei 2020
  • Geen reacties

Wij hebben al diverse blogs geschreven waarin de mogelijkheid van uitstel van betaling voor belastingschulden ter sprake is gekomen. Er kan uitstel worden gevraagd voor: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting-premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransities (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Ondernemers die door de gevolgen van de coronacrisis, tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen om uitstel van betaling vragen. Inmiddels heeft de staatssecretaris een aantal beleidsbesluiten gepubliceerd die meer duidelijkheid verschaffen en een aantal goedkeuringen bevatten.

Uitstel korter dan drie maanden

Indien er een verzoek om uitstel van betaling is ingediend op of na 12 maart 2020, dan wordt er gedurende drie maanden geen invorderingsmaatregelen getroffen, tenzij de belangen van de Staat zich hiertegen verzetten. In een geval van misbruik, kan het uitstel dus worden geweigerd of ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het de Belastingdienst bekend is dat de betalingsproblemen niet hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis.
Een verzoek kan zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend. De Belastingdienst heeft inmiddels een onlineformulier die je op hun website kan vinden. Het verzoek om uitstel wordt geacht een verzoek om uitstel van betaling te zijn van alle openstaande en nog op te leggen aanslagen.

Uitstel langer dan drie maanden

In het verzoek kan worden verzocht om een langere uitsteltermijn. Ook is het mogelijk om binnen de periode van 3 maanden na het eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of (op termijn) digitaal via een daartoe bestemd formulier om verlenging te vragen.

Voor langer uitstel gelden de volgende voorwaarden:

  • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  • Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op de hiervoor genoemde belastingen
  • Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt, is een verklaring van een derde-deskundige vereist.

Ook hier geldt dat er geen uitstel wordt verleend als de belangen van de Staat zich tegen uitstel verzetten.

Dit verlengde uitstel heeft een tijdelijk karakter en zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de beperkingen opheft ten aanzien van de branche waarin de ondernemer verkeert.

Gedurende het uitstel kan om tussentijdse aflossingen worden gevraagd als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat.

Alvorens het uitstel in te trekken stelt de ontvanger de ondernemer in de gelegenheid om een passende betalingsregeling af te sluiten die niet gebonden is aan een maximumtermijn of aan andere eisen die in het reguliere uitstelbeleid worden gesteld.

Verklaring derde-deskundige

In de verklaring van een derde-deskundige moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen:

  1. Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna
  2. Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  3. Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

In de toelichting bij de verklaring geeft de derde-deskundige aan welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt.

Geen verrekening

Belastingteruggaven (van enige soort) zullen niet worden verrekent met de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, tenzij de ondernemer hierom verzoekt of de belangen van de Staat worden geschaad.

Betalingsverzuimboeten

Verzuimboetes voor betalingsverzuim begaan in de periode van 12 maart 2020 tot aan de datum waarop het uitstel van betaling van dit besluit eindigt, worden geacht niet te zijn opgelegd. Als een verzuimboete wordt opgelegd, zorgt de ontvanger ervoor dat deze worden vernietigd.

Melding betalingsonmacht

Indien het verzoek om uitstel van betaling betrekking heeft op aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020, dan geldt dit verzoek als tijdige melding van betalingsonmacht. Dit is anders indien achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Het is daarom raadzaam alsnog betalingsonmacht te melden wanneer u voor de coronacrisis ook al in betalingsproblemen verkeerde.

Advies op maat

Hebt u nog vragen, zijn er nog onduidelijkheden of heeft u ondersteuning nodig voor de aanvraag dan kunt u contact met ons opnemen of onze pagina bekijken over belastingadvies.

Neem contact met ons op