Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Vervolg: Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus - 4-Vision

  • 18 maart 2020
  • Geen reacties

In aanvulling op onze bericht van 16 maart j.l. inzake de economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus zullen wij hierna nader uitleg geven over de aanpassingen en verfijningen die gisteren door de regering zijn aangekondigd.

Voor het MKB zijn de tegemoetkoming loonkosten bij terugval van de omzet en de versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes de twee belangrijkste maatregelen

De tegemoetkoming Loonkosten bij terugval van de omzet

Deze tijdelijke regeling is met onmiddellijke ingang inwerking getreden en vervangt De regeling Werktijd verkorting.

Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten voor een periode van 3 maanden (1 maal te verlengen voor 3 maanden) bij een verwacht omzet verlies van tenminste 20%. En ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Bij een verlies van 100% is dit 90% van de loonsom, bij een verlies van 50%, 45% van de loonsom en bij een verlies van 25%, 22,5% van de loonsom.

De regeling geldt zowel voor personeel in vaste dienst, als voor flexwerkers. Daarbij committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen. Op basis van uw aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de te verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt bepaald wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. In een aantal gevallen, die nog nader moeten worden bepaald zal daarvoor een accountantsverklaring worden vereist.
Bij de definitieve vaststelling kan nog een correctie plaats vinden. Op dit moment kan de aanvraag nog niet bij het UWV worden ingediend. De exacte datum daarvoor wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Uitstel van betaling van belastingen verlaging boetes

Deze regeling maakt het mogelijk uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Individuele beoordeling gebeurt later. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen
de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Het kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden vormgegeven.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Daarbij wordt met ingang van 23 maart 2020 de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Voor de belastingrente geldt dat deze voor de VPB per 1 juni 2020 wordt verlaagd en voor de IB per 1 juli 2020, voor beiden belastingen gaat deze rente ook naar 0,01%.

Wij adviseren u geen gebruik te maken van dit uitstel als u de beschikbare gelden wilt gebruiken voor andere niet direct noodzakelijke uitgaven. Uiteindelijk zullen op een later tijdstip, de verschuldigde belasting gelden toch betaald moeten worden.

Zie dit blog over het aanpassen van uw aanslagen.

Verdere maatregelen van betreffen.

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers waaronder ZZP-ers bestaande uit een inkomens ondersteuning door de gemeenten tot maximaal  € 1500,- per maand (netto) die niet behoeft te worden terug betaald. Een versnelde procedure voor aanvragen van een lening tot maximaal € 10.157.-

Noodloket

Voor ondernemingen die als gevolg van de maatregelen direct hun activiteiten hebben moeten staken wordt eenmalig een bedrag van € 4000,- voor 3 maanden beschikbaar gesteld. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals kap- en schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis