Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Vrijstellingen bedrijfsopvolging - 4-Vision

Vrijstellingen bedrijfsopvolging
  • 5 mei 2023
  • Geen reacties

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en DSR) verbeteren en zo veel mogelijk knelpunten wegnemen. In de voorjaarsnota worden enkele maatregelen aangekondigd die pas eind juni 2023 nader zullen worden toegelicht. Wat zijn de voorstellen?

Verlagen vrijstellingspercentage BOR naar 70% boven 1,5 mln euro ondernemingsvermogen
De vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro (nu: 1,2 miljoen euro) en 70% (nu: 83%) over het meerdere aan ondernemingsvermogen.

Afschaffen van de 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en DSR
Deze doelmatigheidsmarge houdt in dat bij BV’s beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. De doelmatigheidsmarge bereikt niet haar doel en is vatbaar voor constructies.

Keuzevermogen voor zover in de onderneming gebruikt
Deze maatregel houdt in dat bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt slechts meetellen voor de BOR en de DSR voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt.

Toegang tot de BOR/DSR beperken tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5%
De toegang wordt beperkt tot reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigdheid en de liquidatieopbrengst. Dit leidt tot duidelijkheid voor aandeelhouders en zal naar de huidige inschatting uitvoering van de BOR en DSR kunnen vereenvoudigen en leiden tot minder constructies. De BOR en de DSR blijven gelden voor preferente aandelen die in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en de verwateringsregeling blijft bestaan.

Versoepelingen van de bezits- en voortzettingseis BOR
De bezitseis en voortzettingseis bij de BOR kunnen in bepaalde situaties op gespannen voet staan met de bedrijfseconomische dynamiek, zoals wijziging in de activiteiten of herstructurering. Ondernemers lopen hier in de praktijk tegenaan. Daarom wordt voorgesteld te komen met een wetsaanpassing (of aanpassing lagere regelgeving) die een aantal van deze knelpunten wegneemt. Deze knelpunten doen zich vooral voor bij bedrijfsopvolging via aandelen, maar ook bijvoorbeeld bij de Inkomstenbelastingondernemer die tijdens de bezits- of voortzettingsperiode zijn onderneming wil inbrengen in een BV. Ook wordt de dienstbetrekkingseis in de BOR afgeschaft. Met de dienstbetrekkingseis wordt ernaar gestreefd om de BOR alleen van toepassing te laten zijn als de verkrijger betrokken is bij de onderneming. De voorwaarde van de dienstbetrekkingseis blijkt echter geen effectieve manier om dit doel te bereiken.

Aanpak constructies BOR (dubbel-BOR en rollatorinvesteringen)
Er vindt oneigenlijk gebruik plaats van de BOR, bijvoorbeeld door personen (op hoge leeftijd) die hun grote vermogen omzetten in ondernemingsvermogen terwijl er geen reële bedrijfsoverdracht is. Naast de hiervoor genoemde maatregelen wordt bezien hoe deze constructies kunnen worden aangepakt door bijvoorbeeld een langere bezits- en voortzettingstermijn vanaf hoge leeftijd en een antimisbruikbepaling.

Let op: Voor bedrijven die de komende periode naar verwachting met opvolging te maken krijgen, is het zaak om de voorstellen tot wijziging van de fiscale vrijstellingen goed bij te houden. Laat u regelmatig bijpraten door uw adviseur.