Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Dit moet u weten over fiscale boetes - 4-Vision

  • 18 oktober 2017
  • Geen reacties

Ondanks het feit dat wij ervan uitgaan dat ondernemers te allen tijde aan hun fiscale verplichtingen voldoen, kan het gebeuren dat er toch iets misgaat. De wetgever heeft het voor ogen gehouden om het niet nakomen van de fiscale verplichtingen streng te bestraffen, waarbij er vaak fiscale boetes opgelegd worden. Het simpelweg vergeten om een aangifte in te dienen kan dus vrij snel grootschalige gevolgen hebben. Om die reden staan we in dit artikel stil bij fiscale boetes.

Systematiek

De meeste boetes die in de fiscale wetgeving te vinden zijn, vloeien voort uit het bestuursrecht. De achterliggende gedachte van de fiscale boetes is dat de wetgever enerzijds de belastingplichtige wil bestraffen en anderzijds moeten de boetes tot gevolg hebben dat de overtredingen niet nog eens plaats zullen vinden.

Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen verzuimboetes en vergrijpboetes. Verzuimboetes worden opgelegd als er gehandeld wordt in strijd met een van de wettelijke bepalingen. Vergrijpboetes zijn van zwaardere aarde en kunnen opgelegd worden bij een beboetbare gedraging waarbij sprake is van opzet of grove schuld.

Afhankelijk van het verwijt dat aan de belastingplichtige gemaakt kan worden, zal er door de Belastingdienst dus een verschillende fiscale boete opgelegd worden: een verzuimboete of een vergrijpboete.

Verzuimboetes

In de wet is een aantal wettelijke regelingen opgenomen die de verzuimboetes regelen. De hoogte en soort boete is afhankelijk van het type overtreding, maar ook van de soort belasting die in geding is. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de wettelijke verzuimboetes:

 

Overtreding Sanctie
Niet dan wel niet tijdig doen van een aangifte bij een aanslagbelasting. Een boete van max. €5.278.
Niet dan wel niet tijdig doen van een aangifte bij een aangiftebelasting. Een boete van max. €131.
Niet dan wel niet tijdig betalen van een aanslagbelasting. Een boete van max. €5.278.

Aangiftebelastingen zijn belastingen waarvoor het initiatief bij de belastingplichtige ligt. De belastingplichtige stelt in beginsel vast hoeveel belasting er betaald moet worden en dit vormt ook het uitgangspunt voor de Belastingdienst. Bij aangiftebelastingen kan er gedacht worden aan de loonbelasting, dividendbelasting en de omzetbelasting.

Kenmerkend aan de aanslagbelastingen is dat het initiatief in eerste bij de Belastingdienst ligt. De belastingplichtige dient wel een aangifte in, maar de aanslag van de Belastingdienst is uiteindelijk bepalend. De belangrijkste aanslagbelastingen zijn de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Het niet dan wel niet tijdig doen van een aanslag- of aangiftebelasting lijdt overigens niet in alle gevallen tot een verzuimboete, oftewel een fiscale boete. Indien er sprake is van afwezig van alle schuld, ook wel AVAS, mag er geen verzuimboete opgelegd worden. De bewijslast voor AVAS ligt bij de belastingplichtige.

Vergrijpboetes

Vergrijpboetes komen enigszins overeen met verzuimboetes, waarbij het belangrijkste verschil is dat er voor vergrijpboetes sprake moet zijn van opzet of grove schuld. Of sprake is van opzet dan wel grove schuld moet bewezen worden door de belastinginspecteur en is van belang voor de werkelijke hoogte van de op te leggen boete.

De overtredingen waarvoor een fiscale boete in de vorm van een vergrijpboete opgelegd kunnen worden zijn als volgt:

 

Overtreding Sanctie
Het opzettelijk onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens en inlichtingen. Een boete van max. 100% van het bedrag aan belasting dat door de overtreding ten onrechte is teruggegeven of niet is betaald.
Het niet, onjuist of onvolledig doen van een aangifte bij een aanslagbelasting. Een boete van max. 100% van het bedrag van de aanslag waarbij onterecht opgegeven verliezen niet meegerekend worden.
Het verrichten van handelingen die een onjuiste dan wel te lage belastingaanslag tot gevolg hebben. Een boete van max. 100% van het bedrag van de navorderingsaanslag die gelijktijdig met de boete wordt opgelegd.
Het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen van een aangiftebelasting. Een boete van max. 100% van het bedrag aan belasting dat niet dan wel niet tijdig is betaald.
Het niet nakomen van de actieve informatieplicht in enkele specifieke gevallen (bijv. niet tijdig indienen suppletieaangifte omzetbelasting).

 

Een boete van max. 100% van het bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de verplichting niet is geheven.

Er is sprake van opzet als iets willens en wetens wel of niet wordt gedaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat je bewust een aangifte niet indient. Grove schuld speelt op in de situaties waarbij er erg nalatig of onzorgvuldig gehandeld wordt. Een voorbeeld hiervan is het houden van een erg slechte administratie als gevolg waarvan een incomplete aangifte gedaan wordt.

Meer weten over fiscale boetes?

Wilt u als ondernemer meer informatie over de fiscale boetes, de mogelijke gevolgen ervan of heeft u andere vragen op formeelrechtelijk gebied? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.