Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Welke rechtsvorm past u als ondernemer het best - 4-Vision

 • 28 februari 2020
 • Geen reacties

Wilt u een bedrijf starten? Dan moet u beslissen onder welke rechtsvorm u gaat ondernemen. Er zijn twee soorten rechtsvormen: natuurlijke personen (bijvoorbeeld de eenmanszaak) en rechtspersonen (bijvoorbeeld de besloten vennootschap). Welke rechtsvorm u ook kiest, het is belangrijk dat deze goed past bij uw bedrijf en de omstandigheden. Om de keuze voor u inzichtelijker te maken, zetten we hieronder de eigenschappen van de vier belangrijkste rechtsvormen onder elkaar.

1. Natuurlijk persoon (privé)

Als u als natuurlijk persoon onderneemt, doet u dat meestal in de vorm van een eenmanszaak. Als eigenaar van eenmanszaak bent u in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming. Het belangrijkste verschil met een rechtspersoon is de financiële aansprakelijkheid. Bij natuurlijke personen is er geen scheiding tussen het zakelijk- en het privévermogen.

Eigenschappen:

 • Als natuurlijk persoon bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting.
 • De resultaten uit de onderneming, de omzet verminderd met de bedrijfskosten kwalificeren zich als winst uit onderneming.
 • Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium van 1225 uur dan heeft u recht op de volgende ondernemersfaciliteiten:
  • Zelfstandigenaftrek. In 2020 bedraagt deze aftrek € 7.030. De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 5.000 in 2029.
  • De eerste drie jaar startersaftrek. In 2020 bedraagt de startersaftrek € 2.123.
  • Mkb-winstvrijstelling. Deze aftrekpost bedraagt 14 procent van de winst uit onderneming.
 • Het resultaat van de onderneming, de baten, verminderd met de kosten en de ondernemersfaciliteiten, vormt het inkomen uit werk en woning. Dit is het box 1 inkomen. Dit inkomen dient als basis voor de heffing van inkomstenbelasting. Deze belasting kent een progressief tarief tot een maximumtarief van 49,5 procent vanaf een inkomen boven € 68.507.
 • De administratieve verplichtingen zijn: jaarlijks opstellen van jaarcijfers en verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, inclusief de jaarcijfers. Ook bent u verplicht om een grootboekadministratie te voeren.

2. Besloten vennootschap (bv)

De besloten vennootschap, ook wel bv genoemd, is een ondernemings- en rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid voor eigenaren. Het kapitaal komt doorgaans niet van één persoon, maar is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouder(s). De bv is een rechtspersoon.

Eigenschappen:

 • De belaste resultaten omvatten ook hier de omzet verminderd met de bedrijfskosten.
 • Het resultaat van de bv is belast voor de heffing van vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 16,5 procent tot winsten van € 200.000,. Vanaf € 200.000 bedraagt het percentage 25 procent. Vanaf 2021 worden de tarieven verlaagd naar respectievelijk 15 procent en 21,7 procent.
 • De administratieve verplichtingen zijn: jaarlijks opstellen van een jaarrekening en een deponeringsjaarrekening, de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Het voeren van een grootboekadministratie.
 • De aandeelhouder en bestuurder van de bv is veelal de natuurlijke persoon, de directeur grootaandeelhouder (dga). De dga is als bestuurder van de bv in loondienst bij de bv. De bv betaalt de dga loon. Het loon van de dga wordt gezien als kostenpost en komt ten laste van de winst van de bv. Voor de dga is het loon belast voor de heffing van inkomstenbelasting, als inkomen uit werk en woning (box 1). De hoogte van het loon van de dga moet voldoen aan het gebruikelijk loon criterium. Het gebruikelijk loon is het hoogste van:
  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de ‘organisatie/maatschap’;
  • €46.000.

3. Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is een eenvoudige manier waarop twee of meer personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) samen een onderneming kunnen oprichten.

Eigenschappen:

 • De vof is een personenvennootschap en is belastingplichtig voor de heffing van omzetbelasting en loonheffing.
 • Voor de resultaten is de vof ‘transparant’. Dat betekent dat de vof niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting.
 • De firmanten zijn aansprakelijk voor eventuele schulden van de vof.
 • Firmanten kunnen zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen (bv). Vaak is het zo dat de privépersoon arbeid inbrengt en de bv kapitaal. De inbreng van arbeid wordt bijvoorbeeld gewaardeerd op een aandeel in de vof van bijvoorbeeld 90 procent en de inbreng van kapitaal bijvoorbeeld op tenminste 10 procent. De resultaten van de vof worden dan verdeeld op basis van deze verhoudingen. De privépersoon is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en wordt aangemerkt als IB ondernemer. Als IB ondernemer heb je recht op de ondernemersfaciliteiten, zoals beschreven eerder in dit artikel. De andere firmant, de bv, brengt het kapitaal in en krijgt hiervoor een beloning. De bv wordt behandeld zoals eerder in dit stuk aangegeven.
 • De administratieve verplichtingen zijn: jaarlijks opstellen van jaarcijfers (vof), de aangiften vennootschapsbelasting (voor de bv) en inkomstenbelasting (voor de natuurlijke persoon). De vof is verplicht tot het voeren van een grootboekadministratie. De vof kent geen deponeringsplicht.

4. Open commanditaire vennootschap (cv)

Een commanditaire vennootschap (cv) is een officieel samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genaamd. Deze rechtsvorm heeft veel overeenkomsten met een vof. Het verschil is dat er bij een cv ook commanditaire vennoten betrokken zijn. Dat zijn stille vennoten die alleen op financieel gebied betrokken zijn bij het bedrijf. Het zijn de beherende vennoten die de dagelijkse leiding op zich nemen en het gezicht zijn van de onderneming.

Eigenschappen:

 • De cv is een aparte vennootschap, maar is geen rechtspersoon.
 • De cv is belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting en wordt op dit punt hetzelfde behandeld als de bv (zie hiervoor de beschrijving eerder in dit artikel).
 • De cv kent 2 soorten vennoten: de beherende vennoot en de commanditaire vennoot. De beherende vennoot houdt zich bezig met de dagelijkse leiding, is bestuurder van de vennootschap en dus hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De commanditaire vennoot fungeert als geldschieter en is in beginsel niet aansprakelijk voor een groter gedeelte dan zijn inbreng in de cv.
 • Als beherend vennoot van de cv kan een stichting fungeren, die een belang heeft van bijvoorbeeld 0,1 procent. Hierbij is de ondernemer de bestuurder, waardoor de ondernemer de feitelijke en volledige zeggenschap heeft over de cv. Als commanditaire vennoot krijgt de ondernemer een belang van 99,9 procent. De ondernemer is gerechtigd tot de winst van de cv. Deze winstuitkering wordt belast tegen het aanmerkelijk belang, box 2 tarief. Dat is momenteel 26,25 procent (2021: 26,9 procent). Een bijkomstig voordeel van deze cv-structuur is dat het vermogen van de cv niet zichtbaar is in het maatschappelijk verkeer. Het vermogen is geanonimiseerd. Je bent in privé aansprakelijk tot de hoogte van je inbreng.
 • De administratieve verplichtingen zijn: jaarlijks opstellen van jaarcijfers en de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Het voeren van een grootboekadministratie. De cv kent geen deponeringsplicht.
 • Aangezien je als commandite geen beheerdaden verricht en geen loon geniet is het ‘tussenschuiven’ van een bv een oplossing. De aandelen van de bv worden ingebracht in de cv tegen uitreiking van het 99,9 procent cv-belang. Dat gebeurt via een aandelenfusie. Om te voorkomen dat via de KvK achterhaald kan worden wie de aandeelhouder van de bv is, kan een aandeel bij de aandelenfusie worden achtergehouden door de ondernemer. Vervolgens kan er vermogen als dividend van de bv uitgekeerd worden aan de open cv. Dit kan belastingvrij bij de open cv onder de deelnemingsvrijstelling. Eventuele stille reserves die worden uitgekeerd aan de open cv worden wel afgerekend in de bv.

 

Wilt u graag weten wat voor u de optimale ondernemersstructuur is met de laagste belastingdruk? Met de professionele Business Intelligence Software van 4-Vision kan je op ieder moment de data inzien die je nodig hebt om belangrijke strategische beslissingen te nemen en de koers van je bedrijf bij te stellen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Mail ons op info@4-vison.nl of bel 088-0129900.